COLD FORMING TAPS

COLD FORMING TAP

دسته:

Product Description

مناسب برای قلاویزکاری مواد نرم با حداقل  ۸-۱۰٪ مقاومت کششی
در انواع ساده(بدون پوشش)، با پوشش TiN، TiAlN و Nitride